میروی

و من فقط نگاهت میکنم تعجب نکن

که چرا گریه نمیکنم بی تو،

یک عمر فرصت برای گریستن دارم

اما برای تماشای تو،

همین یک لحظه باقی است

و شاید همین یک لحظه

اجازه زیستن در چشمان تو را داشته باشم

...

با بوسه ای آرام ترس را از من دور كن

مرا درآغوش بگیر...

و نوازش کن  بگو دوستم داری

بگو تنهام نمی زاری

بگو همیشه می تونم روی آغوش گرمت حساب کنم

وای كه من عاشق تو هستم ...

...