داستان برنامه نویس و یک مهندس


یک برنامه نویس و یک مهندس در یک مسافرت طولانى هوائى کنار یکدیگر در هواپیما نشسته بودند.برنامه نویس رو به مهندس کرد و گفت : مایلى با همدیگر بازى کنیم ؟ مهندس که می خواست استراحت کند محترمانه عذر خواست و رویش را به طرف پنجره برگرداند و پتو را روى خودش کشید .

برنامه نویس دوباره گفت...


بازى سرگرم کننده اى است . من از شما یک سوال می پرسم و اگر شما جوابش را نمی دانستید ۵ دلار به من بدهید . بعد شما از من یک سوال می کنید و اگر من جوابش را نمی دانستم من ۵ دلار به شما می دهم . مهندس مجدداً معذرت خواست و چشمهایش را روى هم گذاشت تا خوابش ببرد . این بار ، برنامه نویس پیشنهاد دیگرى داد . گفت : خوب ، اگر شما سوال مرا جواب ندادید ۵ دلار بدهید ولى اگر من نتوانستم سوال شما را جواب دهم ۵٠ دلار به شما می دهم. این پیشنهاد چرت مهندس را پاره کرد و رضایت داد که با برنامه نویس بازى کند.

برنامه نویس نخستین سوال را مطرح کرد : « فاصله زمین تا ماه چقدر است ؟ »

مهندس بدون اینکه کلمه اى بر زبان آورد دست در جیبش کرد و ۵ دلار به برنامه نویس داد . حالا نوبت خودش بود . مهندس گفت : « آن چیست که وقتى از تپه بالا می رود ۳ پا دارد و وقتى پائین می آید 4 پا ؟ » برنامه نویس نگاه تعجب آمیزى کرد و سپس به سراغ کامپیوتر قابل حملش رفت و تمام اطلاعات موجود در آن را مورد جستجو قرار داد . آنگاه از طریق مودم بیسیم کامپیوترش به اینترنت وصل شد و اطلاعات موجود در کتابخانه کنگره آمریکا را هم جستجو کرد . باز هم چیز بدرد بخورى پیدا نکرد . سپس براى تمام همکارانش پست الکترونیک فرستاد

و سوال را با آنها در میان گذاشت و با یکى دو نفر هم گپ (chat) زد ولى آنها هم نتوانستند کمکى کنند . بالاخره بعد از ۳ ساعت ، مهندس را از خواب بیدار کرد و ۵٠ دلار به او داد. مهندس مودبانه ۵٠ دلار را گرفت و رویش را برگرداند تا دوباره بخوابد . برنامه نویس بعد از کمى مکث، او را تکان داد و گفت: « خوب ، جواب سوالت چه بود ؟ » مهندس دوباره بدون اینکه کلمه اى بر زبان آورد دست در جیبش کرد و ۵ دلار به برنامه نویس داد و رویش را برگرداند و خوابید .