یوزر و پسوزد هایnod32 به تاریخ 2011/2/1

با سلام خدمت شما عزیزان
جهت ورژن های تریالnod32 از یوزرنیم های TERIAL و آنهایی که مشخص شده است ESS/EAV استفاده نمایید.

username:EAV-40841002
password:fev8hmf4ej

username:EAV-40841007
password:8x67744n8n

username:EAV-40840997
password:78atre6s8e

username:EAV-40843435
password:ctn4vtds3h

username:EAV-40841008
password:em642vddah

username:EAV-40841009
password:stc82pdk2x

username:EAV-40841014
password:hck7m737s4

username:EAV-40841045
password:dm53hrrx86

username:EAV-40840996
password:crf5vctav3

username:EAV-40841016
password:p2k4f2cusv

username:EAV-40841019
password:aus5ammsj7

username:EAV-40841020
password:5cju6nxauk


Username:EAV-40788047
Password:73pr3ujkn3

Username:EAV-40788051
Password:5462satn6r

Username:EAV-40788041
Password:k3p4hckfjh

Username:EAV-40419924
Password:pmmt28sjpc

Username:EAV-40788070
Password:563rd6c4a7

Username:EAV-40419968
Password:3du6n5772k

Username:EAV-40788061
nod32key:k5ku584upx

Username:EAV-40788067
nod32key:43a6papuxx

Username:EAV-40788068
nod32key:vh3ukb3dac

Username:EAV-40788062
nod32key:xbt34244ed

Username:EAV-40788069
nod32key:ana3j53k2s

Username:TRIAL-41127186
nod32key:tvm2nr4cm5

Username:TRIAL-41127182
nod32key:7cxt8u6ndb

Username:TRIAL-41127156
nod32key:pder323a2u

Username:TRIAL-41127150
nod32key:6de4hf57vc

Username:TRIAL-41127155
nod32key:uvn36xrsnf

Username:TRIAL-41127183
nod32key:jj727n6u5r