گزارش تصویری از اجرای رضا صادقی و محسن یگانه در مراسم یاد بود ناصر عبداللهی 

گزارش اجرای رضا صادقی و محسن یگانه

گزارش اجرای رضا صادقی و محسن یگانه

گزارش اجرای رضا صادقی و محسن یگانه

گزارش اجرای رضا صادقی و محسن یگانه

گزارش اجرای رضا صادقی و محسن یگانه

گزارش اجرای رضا صادقی و محسن یگانه