برای کشیدن خط چشمی تمیز بهتر است چشم باز باشد یا بسته؟


می توان برای داشتن خطی چشمی تمیز و زیبا پیشنهاد کرد که در ابتدای کار بهتر است کمی ریمل بر روی مژه های بالا زده تا هم فاصله ی بین مژه ها را باز کرده ...

ادامه مطلب