جسد سالم یک زن پس از 700 سال

جسد زنی متعلق به 700 سال پیش و مربوط به قوم مینگ صحیح و سالم کشف شد.

ادامه مطلب