دپاردیو از بینوش متنفر استمجله سی نت:   جرارد دپاردیو، بازیگر سرشناس فرانسوی در اظهاراتی جنجال‌آمیز، ژولیت بینوش را بازیگری بی‌استعداد دانست. به نقل از روزنامه گاردین، جرارد دپاردیو در مصاحبه جدید خود، ژولیت بینوش، بازیگر معروف برنده اسكار را مورد انتقاد سخت قرار داد. وی گفت:

ادامه مطلب