دوقولوها

چرا دوقلوهای كاملاهمسان اثر انگشت كاملایكسانی ندارند؟

    بیایید دو دوقلو را فرض كنیم كه از همه نظر به هم شبیه اند تا حدی كه ممكن است پدر و مادرشان هم گاهی متوجه نشوند كدام به كدامند. می توانید تصور كنید تاكنون چند دوقلو وجود داشته اند كه پیش از این كه بزرگ شده و اسم خود را یاد بگیرند از سوی مادر و پدرشان اشتباه گرفته شده و نام هایشان جابه جا شده است؟ اینها دوقلوهایی هستند كه ژن مشتركی را به ارث برده اند. در واقع آنها دستورات ژنتیكی خود را ازDNA مشتركی دریافت كرده اند. این كدهای ژنتیكی بسیاری از مشخصات اخلاقی، ظاهری و فیزیولوژیكی ما را ترسیم می كنند: شكل ظاهری، رنگ چشم و مو، چپ دست یا راست دست بودن؛ اما برخی دیگر از مشخصات هستند كه به طور مستقیم ازDNA استخراج نمی شوند. به عبارت دیگر دوقلوهایی كه از یك فرمان ژنتیكی الگو گرفته اند، سلول به سلول با هم منطبق نیستند. اثر انگشت هم یكی از این ویژگی هایی است كه عینا شكل خود را از الگوی ژنتیكی نمی گیرد، بلكه به شیوه ای تقریبا تصادفی شكل می گیرد. در واقع وقتی جنین درون رحم در حال رشد است اثر انگشت نیز شروع به شكل گیری می كند و تحت تاثیر پارامترهای دیگری مانند نوسان سطح هورمون های دریافتی شكل می گیرد. این اتفاق به طور مشابه برای كك و مك صورت یا خال های سیاه پوستی هم می افتد و دوقلوهای كاملایكسان ممكن است خال های متفاوتی داشته باشند...

ادامه مطلب