چیست این قانون همیشه به یاد تو بودن

آرزوهای من زیباست یا انتظار تو

دوباره آمدنت را سپاس

هر چند

این کوی همیشه رنگت را به یادگار دارد