مهرانه مهین ترابی

توصیف مرگ از دیدگاه هنرمندان (+عكس)


مرگ لحظه ای ناگزیر در زندگی هر موجود زنده ای است فقط کاش همیشه قدر یکدیگر را بدانیم و می خواهم طوری بمیرم که کسی کینه ای از من به دل نداشته باشد.

ادامه مطلب