نگاهی به کارنامه ی بازیگری نگار جواهریان


شاید بعضی از تماشاگرانِ پیگیر تلویزیون اولین بار نگار جواهریان را با سریال این راهش نیست به یاد بیاورند، قصه ی سریال را حمید نعمتو هادی مقدم دوست نوشته بودند و اشکان خطیبی بازیگر دیگر سریال بود، ولی نه خودِ سریال و نه نقشِ نگار جواهریان طوری نبود که در یاد ها بماند. کمی بعد نگار جواهریان نقشی کوتاه در من ترانه پانزده سال دارم

ادامه مطلب